آرشیو سال 1400-1399 درس تفسیر-سوره بقره
استاد مهدی زمانی‌فرد
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تفسير 1400/02/28
آيه36/سوره آل عمران/تفسير 1400/02/27
آيه36/سوره‌آل‌عمران/تفسير 1400/02/26
تفسير 1400/01/21
تفسير 1400/01/16
تفسير 99/12/26
تفسير 99/12/25
_/سوره آل عمران/تفسير 99/12/24
آيه33/سوره آل عمران/تفسير 99/12/23
99/12/18
تفسير 99/12/17
آيه31/سوره آل عمران/تفسير 99/12/16
تفسير 99/12/12
تفسير 99/12/11
تفسير 99/12/10
تفسير 99/12/09
تفسير 99/12/05
آيه30/سوره آل عمران/تفسير 99/12/04
تفسير 99/12/03
آيه/سوره‌آل‌عمران/تفسير 99/12/02
تفسير 99/11/28
ادامه جهت چهارم 99/11/26
تفسير 99/11/25
آيه28/سوره آل عمران/تفسير 99/11/21
تفسير 99/11/20
آيه /آل‌عمران/سوره 99/11/19
تفسير 99/11/18
بحث روايي/جهت پنجم/تفسير 99/11/14
تفسير 99/11/13
آيه26/سوره آل‌عمران/تفسير 99/11/12
آيه ./سوره آل‌عمران/كتفسير 99/11/11
آيه25/سورهآل عمران/تفسير 99/11/07
آيه24/سوره آل عمران/تفسير 99/11/06
آيه24/سوره ل عمران/تفسير 99/11/05
تفسير 99/11/04
آيه23/سوره آل عمران/تفسير 99/10/30
آيه22/سوره آل عمران/تفسير 99/10/29
/سوره آل عمران_/تفسير 99/10/23
/سوره آل عمران_/تفسير 99/10/22
آيه20/سوره آل عمران/تفسير 99/10/21
آيه20/سوره آل عمران/تفسير 99/10/20
تفسير 99/10/16
تفسير 99/10/15
تفسير 99/10/13
تفسير 99/10/02
آيه 18/سوره آل عمران/موضوع 99/10/01
آيه /سوره آل عمران/تفسير 99/09/30
تفسير 99/09/29
/سوره آل عمران_/تفسير 99/09/25
آيه /سوره آل عمران/تفسير 99/09/24
آيه 15/سوره آل عمران/تفسير 99/09/23
99/09/22
آيه14/سوره آل عمران/تفسير 99/09/18
آيه چهاردهم/سوره آل عمران/تفسير 99/09/17
آيه /سوره آل عمران/تفسير 99/09/16
آيه سيزدهم/سوره آل عمران/تفسير 99/09/15
آيه /سوره آل عمران/تفسير 99/09/11
آيه12/سوره آل عمران/تفسير 99/09/10
آيه /سوره آل عمران/تفسير 99/09/09
آيه /سوره آل عمران/تفسير 99/09/08
تفسير 99/09/04
آيه /سوره آل عمران/تفسير 99/09/03
آيه نهم/سوره آل عمران/تفسير 99/09/02
آيه9/سوره آل عمران/تفسير 99/09/01
آيه8/سوره آل عمران/تفسير 99/08/27
آيه /سوره آل عمران/تفسير 99/08/26
آيه8/سوره آل عمران/تفسير 99/08/25
آيه /سوره آل عمران/تفسير 99/08/24
/سوره آل عمران_/تفسير 99/08/20
تفسير 99/08/19
تفسير 99/08/18
تفسير 99/08/17
تفسير 99/08/14
تفسير 99/08/12
آيه /سوره آل عمران/تفسير 99/08/11
تفسير 99/08/10
آيه /سوره آل عمران/تفسير 99/08/09
آيه /سوره آل عمران/تفسير 99/08/07
تفسير 99/08/06
آيه /سوره آل عمران/ادامه تفسير 99/08/05
آيه /سوره آل عمران/تفسير 99/08/04
تفسير 99/08/03
آيه /سوره آل عمران/تفسير 99/07/30
آيه6/سوره آل عمران/تفسير 99/07/13
/آيه 6_/سوره آل عمران 99/07/12
/آيه چهارم آل عمران_/تفسير 99/07/09
آيه4/سوره آل عمران/تفسير 99/07/08
آيه چهارم/سوره آل عمران/تفسير 99/07/07
توضيحاتي پيرامون تورات و انجيل 99/07/06
تفسير 99/07/05
آيه3/سوره آل عمران/تفسير 99/07/02
/سوره آل عمران_/تفسير 99/07/01
/سوره آل عمران_/تفسير 99/06/30
تفسير 99/06/26
آيه /سوره بقره/تفسير 99/06/25
آيه /سوره بقره/تفسير 99/06/23
آيه /سوره بقره /تفسير 99/06/22
/سوره بقره_/تفسير 99/06/19
آيه /سوره بقره/تفسير 99/06/18
آيه284/سوره بقره/تفسير 99/06/17

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo