آرشیو سال 1401-1400 درس تفسیر-سوره بقره
استاد محسن ملکی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
جزاء اعمال/آيه 25 آل عمران /معاد در قران 1400/12/25
ربا/آيه 275 بقره /معاد در قرآن 1400/10/01
ربا/آيه 275 بقره /معاد در قرآن 1400/09/24
ابطال صدقه با منت و اذيت/آيه 264 بقره /معاد در قرآن 1400/09/17
انفاق و آفات آن/آيه 264 بقره /معاد در قرآن 1400/09/10
مقام خلّت/آيه 260 بقره /معاد در قرآن 1400/09/03
كيفيت اماته و احياء/آيه 260 بقره /معاد در قران 1400/08/26
نشانه ي امكان معاد/آيه 259 بقره /معاد در قرآن 1400/08/12
داستان حضرت خضر/آيه 259 بقره /معاد در قرآن 1400/08/05
ولايت خدا و طاغوت/ادامه آيه 257 بقره /معاد در قران 1400/07/28
ولايت خدا و طاغوت/آيه 257 بقره /معاد در قرآن 1400/07/21
ايمان و انفاق/آيه 254 بقره /معاد در قرآن 1400/06/31
طلاق/آيه 232 بقره /معاد در قرآن 1400/06/24

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo