آرشیو سال 1400-1399 درس تفسیر-سوره بقره
استاد محسن ملکی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
بهرهوري از زن/آيه 223 بقره /معاد در قرآن 1400/01/14
حبط و احباط اعمال/ادامه آيه 217 بقره /معاد در قرآن 99/12/06
قتال با كفار/آيه 217 بقره /معاد در قرآن 99/11/22
تحمي سختيها مقدمه بهشت/آيه 214 سوره بقره /معاد در قرآن 99/11/15
وضعيت مومنان و كفار در دنيا و آخرت/آيه 212 بقره /معاد در قرآن 99/11/08
وضعيت مومنان و كفار در دنيا و آخرت/آيه 212 بقره /معاد در قرآن 99/10/10

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo