آرشیو سال 1402-1401 درس خارج فقه-المكاسب المحرمة
استاد سیدمهدی نقیبی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مکاسب محرمه/غیبت/مفهوم غیبت/کراهت و اذیت غیبت شونده 1402/02/06
مکاسب محرمه/غیبت/مفهوم غیبت/بررسی قید کراهت غیبت شونده 1401/12/23
مکاسب محرمه/غیبت/مفهوم غیبت/مفهوم غیبت در روایات 1401/12/22
مکاسب محرمه/غیبت/مفهوم غیبت/غیبت در روایات 1401/12/21
مکاسب محرمه/غیبت/مفهوم غیبت/غیبت روایات 1401/12/20
مکاسب محرمه/غیبت/مفهوم غیبت/کلمات فقها/کلام محقق ایروانی 1401/12/16
مکاسب محرمه/غیبت/موضوع شناسی غیبت/کلمات فقها 1401/12/15
موضوع شناسی غیبت/غیبت/مکاسب محرمه 1401/12/14
موضوع شناسی غیبت/غیبت/مکاسب محرمه 1401/12/13
حکم رقص- چیستی رقص/ فروعات بحث/غناء 1401/12/09
بررسی اطلاق روایت/استدلال به روایت سکونی/حرمت رقص 1401/12/08
حرمت رقص - استدلال به آیه قرآن/فروعات بحث/غناء 1401/12/07
رقص و تصفیق - استدلال به آیه قرآن/فروعات بحث/غناء 1401/12/06
رقص و تصفیق-استدلال به آیه قرآن/فروعات بحث/غناء 1401/12/03
رقص و تصفیق - کلمات فقها/فروعات بحث/غناء 1401/12/02
استفاده از آلات موسیقی - دف در عروسی و ختان/حرمت موسیقی/غناء 1401/12/01
استفاده از آلات موسیقی- دف در عروسی و ختان/حرمت موسیقی/غناء 1401/11/26
استفاده از آلات موسیقی-روایات/حرمت موسیقی/غناء 1401/11/25
غناء/فروعات بحث/حرمت موسیقی/روایات 1401/11/24
غناء/فروعات بحث/حرمت موسیقی/اجماع/ 1401/11/23
خرید و فروش جاریه مغنیه/فروعات بحث/غناء 1401/11/18
خرید و فروش جاریه مغنیه/فروعات بحث/غناء 1401/11/17
خرید و فروش جاریه مغنیه/فروعات بحث/غناء 1401/11/16
حرمت تعلیم و تعلم-روایات/فروعات/غناء 1401/11/12
حرمت تعلیم و تعلم غناء/فروعات/غناء 1401/11/11
حرمت کسب مغنی و مغنیه-بررسی روایات/فروعات/غناء 1401/11/10
حرمت استماع غناء/فروعات بحث/غناء 1401/11/09
حرمت استماع غناء/فروعات بحث/غناء 1401/11/08
غناء/مستثنیات حرمت غناء/فروعات/خروج بالتخصیص یا بالتخصص 1401/11/04
غناء/مستثنیات حرمت غناء/فروعات/غناء در جنگ 1401/11/03
بررسی روایات دال بر حرمت/ادله حرمت غناء/غناء 1401/10/27
غناء/ادله حرمت غناء/بررسی روایات دال بر حرمت 1401/10/26
حداء(آواز حرکت دادن شتران)/مستثنیات حرمت غناء/غناء 1401/10/24
آیات حرمت - روایات تفسیری آیات/ادله حرمت غناء/غناء 1401/10/20
غناء/مستثنیات حرمت غناء/غنای در اعراس/بررسی روایات 1401/10/19
غناء/مستثنیات حرمت غناء/غنای در اعراس/روایات 1401/10/18
غنای در اعراس-نقد کلام محقق نائینی/مستثنیات حرمت غناء/غناء 1401/10/17
غناء/مستثنیات حرمت غناء/غنای در اعراس/کلام فقهاء 1401/10/14
غنای در اعراس/مستثنیات غناء/غناء 1401/10/13
مراثی اهل بیت علیهم السلام/مستثنیات غنا/حرمت غنا 1401/10/12
مراثی اهل بیت علیهم السلام/مستثنیات غنا/حرمت غنا 1401/10/11
مراثی اهل بیت علیهم السلام/مستثنیات غنا/حرمت غنا 1401/10/10
تغنی به قرآن-نظر آیت الله خوئی/مستثنیات غنا/حرمت غنا 1401/09/29
تغنی به قرآن-نظر محقق سبزواری/مستثنیات غنا/حرمت غنا 1401/09/26
حرمت غنا/مستثنیات غنا/تغنی به قرآن/روایات 1401/09/22
حرمت غنا/مستثنیات غنا/تغنی به قرآن/روایات 1401/09/21
تغنی به قرآن/مستثنیات غنا/حرمت غنا 1401/09/20
بررسی عدم جواز استثنا/مستثنیات حرمت غناء/غناء 1401/09/14
قول به عدم جواز استثناء/مستثنیات حرمت غناء/غناء 1401/09/13
غناء/حرمت غناء/ذاتی یا عرضی بودن حرمت غناء/تبیین قول مختار 1401/09/12
ذاتی یا عرضی بودن حرمت-قول مختار/حرمت غناء/غناء 1401/09/09
ذاتی یا عرضی بودن حرمت-دلالت آیه بر عرضی بودن/حرمت غناء/غناء 1401/09/08
ذاتی یا عرضی بودن حرمت-ذاتی بودن حرمت/حرمت غناء/غناء 1401/09/07
غناء/حرمت غناء/ذاتی یا عرضی بودن حرمت/قول مختار 1401/09/06
غناء/حرمت غناء/بررسی دیدگاه محدث کاشانی/نظر امام خمینی 1401/09/05
غناء/حرمت غناء/پاسخ عرضی بودن حرمت/نظر مفتاح الکرامه 1401/09/02
غناء/حرمت غناء/پاسخ روایات دال بر عرضی بودن حرمت/موافقت با عامه 1401/09/01
غناء/حرمت غناء/پاسخ روایات دال بر عرضی بودن حرمت/اجماع 1401/08/30
بررسی ذاتی یا عرضی بودن حرمت-روایات عرضی بودن/حرمت غناء/غناء 1401/08/29
غناء/حرمت غناء/بررسی ذاتی یا عرضی بودن حرمت/ادله عرضی بودن 1401/08/28
غناء/حرمت غناء/بررسی ذاتی یا عرضی بودن حرمت/ادله عرضی بودن 1401/08/25
غناء/حرمت غناء/بررسی ذاتی یا عرضی بودن حرمت/نظر محقق سبزواری 1401/08/24
غناء/حرمت غناء/بررسی ذاتی یا عرضی بودن حرمت/نظر محدث کاشانی 1401/08/23
غناء/حرمت غناء/بررسی ذاتی یا عرضی بودن حرمت/نظر مشهور 1401/08/22
غناء/حرمت غناء/بررسی اطلاق یا تقیید حرمت/دیدگاه فیض کاشانی 1401/08/21
بررسی اطلاق یا تقیید حرمت غناء/حرمت غناء/غناء 1401/08/18
بررسی روایات دال بر حرمت/ادله حرمت غناء/غناء 1401/08/17
بررسی روایات دال بر حرمت/ادله حرمت غناء/غناء 1401/08/16
بررسی روایات دال بر حرمت/ادله حرمت غناء/غناء 1401/08/15
غناء/ادله حرمت غناء/ آیات حرمت/روایات تفسیری آیات 1401/08/14
غناء/ادله حرمت غناء/ آیات حرمت/روایات تفسیری آیات 1401/08/11
غناء/ادله حرمت غناء/ آیات حرمت/روایات تفسیری آیات 1401/08/10
روایات/ادله حرمت غناء/غناء 1401/08/09
غناء/ادله حرمت غناء/ آیات حرمت/روایات تفسیری آیات 1401/08/08
بررسی روایات دال بر حرمت/ادله حرمت غناء/غناء 1401/08/07
بررسی روایات دال بر حرمت/ادله حرمت غناء/غناء 1401/08/05
بررسی روایات دال بر حرمت/ادله حرمت غناء/غناء 1401/08/04
بررسی روایات دال بر حرمت/ادله حرمت غناء/غناء 1401/08/03
بررسی روایات دال بر حرمت/ادله حرمت غناء/غناء 1401/08/02
بررسی روایات دال بر حرمت/ادله حرمت غناء/غناء 1401/08/01
آیات دال بر حرمت/ادله حرمت غناء/غناء 1401/07/30
غناء/ادله حرمت غناء/ آیات دال بر حرمت/ روایات تفسیر آیات 1401/07/26
غناء/ادله حرمت غناء/ آیات حرمت/روایات تفسیری آیات 1401/07/25
آیات حرمت - روایات تفسیری آیات/ادله حرمت غناء/غناء 1401/07/24
غناء/ادله حرمت غناء/دلیل دوم/عقل 1401/07/19
غناء/ادله حرمت غناء/دلیل اول/ اجماع 1401/07/18
غناء/ادله حرمت غناء/دلیل اول/اجماع 1401/07/17
: بررسی سندی خبر مهران بن محمد در رابطه حرمت غنا 1401/07/16
: برسی روایات حرمت غنا 1401/07/12
: تقریر دلیل عقل برای حرمت غنا 1401/07/11
: برسی اجماع حرمت غنا 1401/07/10
: موضوع شناسی غنا 1401/07/09

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo