آرشیو سال 1402-1401 درس تفسیر-سوره: نازعات-عبس-تکویر
استاد سیدمهدی نقیبی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo