آرشیو سال 1400-1399 درس خارج فقه-ذبح
استاد محسن ملکی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ذبح مكانيزه/ شرائط الذباحة/كتاب الصيد و الذباحة 99/12/06
ذبح مكانيزه/ شرائط الذباحة/كتاب الصيد و الذباحة 99/11/15
ذبح مكانيزه/شرائط الذباحة /كتاب الصيد و الذباحة 99/11/08
ذبح گاو و شتر/ شرائط الذباحة/كتاب الصيد و الذباحة 99/11/01
ذبح با استيل/ شرائط الذباحة/كتاب الصيد و الذباحة 99/10/24
آلت ذبح/شرائط الذابح /كتاب الصيد و الذباحة 99/10/10
آلت ذبح/ شرائط الذباحة/كتاب الصيد و الذباحة 99/10/03
اسلام/شرائط الذابح /كتاب الصيد و الذباحة 99/09/26
حركت حيوان بعد از ذبح/شرائط الذباحة /كتاب الصيد و الذباحة 99/09/19
كيفيت ذبح/شرائط الذباحة /كتاب الصيد و الذباحة 99/09/12
مقدمات/شرائط الذباحة /كتاب الصيد و الذباحة 99/08/28
كيفيت ذبح/شرائط الذباحة /كتاب الصيد و الذباحة 99/08/21
آيات قرآن/شرائط الذباحة /كتاب الصيد و الذباحة 99/08/14
مقدمه/ذبح /كتاب الصيد و الذباحة 99/08/07

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo