آرشیو سال 1400-1399 درس خارج فقه-کتاب صلات
استاد محسن ملکی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
شروط قصر/صلاة المسافر /كتاب الصلاة 99/07/02
عبارات فقهاء/شرط اول/شروط قصر/نماز مسافر 99/07/01
شرط اول /شروط قصر/نماز مسافر 99/06/31
شرط اول /شروط قصر/نماز مسافر 99/06/30
شرط اول /شروط قصر/نماز مسافر 99/06/29
شرط اول /شروط قصر/نماز مسافر 99/06/23
شرط اول/شروط قصر/نماز مسافر 99/06/22
سفر و خوف علت قصر/مقدمات/نماز مسافر 99/06/19
مسأله ي قصر نماز/مقدمات/نماز مسافر 99/06/18
واژه ي سفر و ظعن/مقدمات/نماز مسافر 99/06/17
واژه ي سفر و مسافر/مقدمات/نماز مسافر 99/06/16

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo