آرشیو سال 1400-1399 درس خارج اصول-خارج اصول-
استاد سید محسن حسینی فقیه
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تنبيه هشتم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/03/26
تنبيه هفتم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/03/25
تنبيه هفتم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/03/24
تنبيه هفتم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/03/23
تنبيه ششم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/03/22
تنبيه پنجم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/03/19
تنبيه پنجم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/03/18
تنبيه پنجم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/03/12
تنبيه پنجم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/03/11
تنبيه پنجم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/03/05
تنبيه پنجم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/03/04
تنبيه پنجم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/03/02
تنبيه پنجم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/03/01
تنبيه پنجم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/02/29
تنبيه پنجم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/02/19
تنبيه پنجم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/02/18
تنبيه چهارم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/02/08
تنبيه چهارم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/02/07
تنبيه سوم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/02/01
تنبيه سوم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/01/31
تنبيه دوم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/01/29
تنبيه دوم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/01/28
تنبيه دوم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/01/25
تنبيه دوم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/01/24
تنبيه دوم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/01/22
تنبيه دوم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/01/21
تنبيه دوم / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/01/18
تنبيه اول / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/01/17
تنبيه اول / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/01/16
تنبيه اول / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 1400/01/15
تنبيه اول / تنبيهات قاعده /بررسي قاعده لاضرر 99/12/26
ديدگاه شيخ صدوق در معناي قاعده/ فقه الحديث قاعده /بررسي قاعده ... 99/12/25
ديدگاه آيت الله سيستاني در معناي هيئت مفاعله/ فقه الحديث قاعده ... 99/12/24
بررسي هيئت مفاعله/ فقه الحديث قاعده /بررسي قاعده لاضرر 99/12/23
باب مفاعله و توضيحات آن / بررسي معناي ضرار /بررسي قاعده لاضرر 99/12/20
بررسي معناي ضرر/ وحدت يا مغايرت معناي ضرر و ضرار /بررسي قاعده ل... 99/12/18
/ بررسي قول مرحوم امام خميني در مسأله و قاعده لاضرر/بررسي قاعده ... 99/12/17
وجه جمع اقوال و مختار استاد در مسأله/ مرور اجمالي اقوال در قاعد... 99/12/16
بررسي و وجه جمع ظهورات و برداشت‌هايي از قاعده لاضرر/ مختار شهيد... 99/12/13
محتملات اقوال فقهي در رابطه با معناي لاضرر در بيان شهيد صدر / ... 99/12/12
محتملات اقوال فقهي در رابطه با معناي لاضرر در بيان شهيد صدر/ ف... 99/12/11
بررسي معاني قاعده و روايات قاعده / فقه الحديث قاعده /بررسي قاع... 99/12/10
بررسي معاني قاعده و روايات قاعده / فقه الحديث قاعده /بررسي قاع... 99/12/09
احتمالات معنايي قاعده لاضرر و تشبيه آن به حديث رفع و نقد و بررس... 99/12/06
بيان احتمالات معنايي حديث و بيان اقوال در مسأله/ فقه الحديث قا... 99/12/05
بيان مرحوم خوئي در مسأله/ فقه الحديث قاعده /بررسي قاعده لاضرر 99/12/04
بررسي بحث كلمه لاضرار/ فقه الحديث قاعده /بررسي قاعده لاضرر 99/12/03
بررسي بحث كلمه لاضرار/ مفردات قاعده لاضرر و روايات قاعده /بررس... 99/12/02
بررسي ضرر و ضرار / مفردات قاعده لاضرر و روايات قاعده /بررسي قا... 99/11/29
بررسي ضرر و ضرار/ فقه الحديث و شناخت مفردات قاعده و روايات قاع... 99/11/26
استقلالي و غير استقلالي بودن لاضرر و لاضرار/ بررسي قيد علي موم... 99/11/25
/ بررسي قيد في الاسلام در قاعده لاضرر /قاعده لاضرر 99/11/21
بررسي روايات قاعده لاضرر/ نقل قول از آيت الله سيستاني در قاعده... 99/11/20
بررسي روايات قاعده بين عامه و خاصه/ بررسي قيد علي مومن در روايا... 99/11/15
تاريخچه بحث / قاعده لا ضرر /شروط جريان اصل برائت (در شبهات حكميه) 99/11/14
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/11/13
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/11/12
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/11/07
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/11/05
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/11/04
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/11/02
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/11/01
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/10/17
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/10/16
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/10/15
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/10/09
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/10/07
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/10/06
بحث اين بود كه در جريان برائت در شبهه حكميه، فحص لازم است يا نه؟... 99/10/02
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/09/30
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/09/25
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/09/23
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/09/22
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/09/19
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/09/18
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/09/17
خاتمه في شرايط جريان اصول مؤمّنه / تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /د... 99/09/15
حصول عجز در اثناء وقت (بيان مقتضاي اصل لفظي) / تنبيهات تكميلي ا... 99/09/12
حصول عجز در اثناء وقت (بيان مقتضاي اصل لفظي) / تنبيهات تكميلي ا... 99/09/11
حصول عجز در اثناء وقت (بيان مقتضاي اصل لفظي) / تنبيهات تكميلي ا... 99/09/10
حصول عجز در اثناء وقت (بيان مقتضاي اصل لفظي) / تنبيهات تكميلي ا... 99/09/09
حصول عجز در اثناء وقت (بيان مقتضاي اصل لفظي) / تنبيهات تكميلي ا... 99/09/08
حصول عجز در اثناء وقت (بيان مقتضاي اصل لفظي) / تنبيهات تكميلي ا... 99/09/05
حصول عجز در اثناء وقت (بيان مقتضاي اصل لفظي) / تنبيهات تكميلي ا... 99/09/04
حصول عجز در اثناء وقت (بيان مقتضاي اصل لفظي) / تنبيهات تكميلي ا... 99/09/03
حصول عجز در اثناء وقت (بيان مقتضاي اصل لفظي)/ تنبيهات تكميلي اق... 99/08/28
حصول عجز در اثناء وقت (بيان مقتضاي اصل لفظي)/ تنبيهات تكميلي اق... 99/08/27
حصول عجز نسبت به جزء يا شرط (بيان مقتضاي اصل لفظي)/ تنبيهات تكم... 99/08/26
حصول عجز در اثناء وقت (بيان تقريب چهارم استصحاب)/ تنبيهات تكميل... 99/08/24
حصول عجز در اثناء وقت (بيان تقريب دوم و سوم استصحاب)/ تنبيهات ت... 99/08/20
حصول عجز در اثناء وقت/ تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /دوران امر بين... 99/08/19
دوران امر بين اقل و اكثر در محصل شرعي و بيان قاعده ميسور/ تنبيه... 99/08/18
دوران امر بين اقل و اكثر در محصل شرعي/ تنبيهات تكميلي اقل و اكث... 99/08/12
دوران امر بين اقل و اكثر در محصل شرعي/ تنبيهات تكميلي اقل و اكث... 99/08/11
شبهه موضوعيه و بحث اقل و اكثر/ تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /دوران... 99/08/07
دوران بين جزئيت و مانعيت/ تنبيهات تكميلي اقل و اكثر /تنبيهات دو... 99/08/06
بررسي جريان اقل و اكثر در محرمات/ تنبيه اول اقل و اكثر /تنبيهات... 99/08/05
بررسي زياده جزء/ تنبيه اول اقل و اكثر /تنبيهات دوران امر بين اق... 99/08/03
بررسي زياده جزء/ تنبيه اول اقل و اكثر /تنبيهات دوران امر بين اق... 99/07/30
بررسي زياده جزء/ تنبيه اول اقل و اكثر /تنبيهات دوران امر بين اق... 99/07/14
بررسي زياده جزء/ تنبيه اول اقل و اكثر /تنبيهات دوران امر بين اق... 99/07/13
بررسي زياده جزء/ تنبيه اول اقل و اكثر /تنبيهات دوران امر بين اق... 99/07/12
بررسي زياده جزء / تنبيه اول اقل و اكثر /تنبيهات دوران امر بين ا... 99/07/09
بررسي زياده جزء/ تنبيه اول اقل و اكثر /تنبيهات دوران امر بين اق... 99/07/08
بررسي مقام اثبات بررسي اصل لفظي/ تنبيه اول اقل و اكثر /تنبيهات ... 99/07/07
بررسي مقام اثبات بررسي اصل لفظي/ تنبيه اول اقل و اكثر /تنبيهات ... 99/07/06
بررسي مقام اثبات بررسي اصل لفظي/ تنبيه اول اقل و اكثر /تنبيهات ... 99/07/05
بررسي مقام اثبات بررسي اصل لفظي/تنبيه اول اقل و اكثر /تنبيهات ... 99/07/01
/ تنبيهات اقل و اكثر /تنبيهات دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطي ع... 99/06/31
/تنبيهات اقل و اكثر /تنبيهات دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطي عل... 99/06/30
/ تنبيهات اقل و اكثر/تنبيهات دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطي عل... 99/06/29
بررسي مقام سوم (امتثال)/ دوران امر بين تعيين و تخيير/تنبيهات دور... 99/06/26
بررسي مقام دوم (حكم ظاهري يا حجيت)/تنبيهات دوران امر بين اقل و ا... 99/06/25
بررسي مقام اول (جعل حكم واقعي)/دوران امر بين تعيين و تخيير /تنب... 99/06/23
توضيح تخيير عقلي و شرعي/تنبيهات دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطي... 99/06/22
توضيح تخيير عقلي و شرعي/دوران امر بين تعيين و تخيير/تنبيهات دورا... 99/06/19
/ دوران امر بين تعيين و تخيير/تنبيهات دوران امر بين اقل و اكثر ا... 99/06/18
/ دوران امر بين تعيين و تخيير/تنبيهات دوران امر بين اقل و اكثر ا... 99/06/17

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo