آرشیو سال 1402-1401 درس تفسیر-روش‌ شناسی تفسیر قرآن کریم-سوره توحید
استاد سید محسن حسینی فقیه
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
روش‌های تفسیری قرآن کریم / تبیین روش‌های تفسیری /گرایش‌های تفسیر... 1402/03/04
روش‌های تفسیری قرآن کریم / تبیین روش‌های تفسیری /گرایش‌های تفسیر... 1402/02/28
روش‌های تفسیری قرآن کریم / تبیین روش‌های تفسیری /گرایش‌های تفسیر... 1402/02/21
روش‌های تفسیری قرآن کریم / تبیین روش‌های تفسیری /گرایش‌های تفسیر... 1402/02/14
گرایش‌های تفسیری - تفسیر سوره توحید/ تبیین روش‌های تفسیری /روش‌ه... 1401/12/04
گرایش‌های تفسیری - تفسیر سوره توحید/ تبیین روش‌های تفسیری /روش‌ه... 1401/11/27
تفسیر سوره توحید/ گرایش های تفسیری /روش‌های تفسیری قرآن کریم 1401/11/13
تفسیر سوره توحید/ گرایش های تفسیری /روش‌های تفسیری قرآن کریم 1401/11/06
تفسیر سوره توحید/ گرایش های تفسیری /روش‌های تفسیری قرآن کریم 1401/10/15
تفسیر سوره توحید/ گرایش های تفسیری /روش‌های تفسیری قرآن کریم 1401/10/08
تفسیر سوره توحید/ گرایش های تفسیری /روش‌های تفسیری قرآن کریم 1401/09/24
گرایش‌های تفسیری/ تبیین روش‌های تفسیری /روش‌های تفسیری قرآن کریم 1401/09/03
گرایش‌های تفسیری/ تبیین روش‌های تفسیری /روش‌های تفسیری قرآن کریم 1401/08/20
گرایش‌های تفسیری/ تبیین روش‌های تفسیری /روش‌های تفسیری قرآن کریم 1401/08/19
نقد روش‌های تفسیری/ تبیین روش‌های تفسیری /روش‌های تفسیری قرآن ک... 1401/08/12

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo