آرشیو سال 1400-1399 درس الفائق-سیره متشرعة
استاد عباس مسلمی‌زاده
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
حجيت اولويت قياس اولويت فحواي خطاب/دليل ظني /ادله اربعه 1400/01/16
حجيت تنقيح مناط قياس منصوص العله/دليل ظني /ادله اربعه 1400/01/15
قياس حجيت منصوص العله/دليل ظني /ادله اربعه 99/12/20

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo